ثبت نام وبینار مدیریت بحران در مقابله با سیل در اورژانس پیش بیمارستانی- دارای امتیاز بازآموزی- 24 شهریور 1400

 

ثبت نام وبینار مدیریت بحران در زلزله در اورژانس پیش بیمارستانی- دارای امتیاز بازآموزی- 29 شهریور 1400