عناوین کارگاههای آموزشی
 
 
 • مبانی مدیریت بلایا و فوریت ها
 • مدیریت و تحلیل خطر بلایا
 • سیستم فرماندهی حادثه و سیستم فرماندهی حادثه بیمارستانی
 • برنامه ریزی بلایا
 • سناریونویسی
 • هشدار اولیه 
 • تخلیه 
 • تمرین و مانور
 • ارزیابی آسیب پذیری و ظرفیت
 • مخاطرات و حوادث شیمیایی
 •  wiser software
 • مدیریت بحران های سازمانی
 • پدافندغیرعامل
 • MAXQDA