زمینه های مشاوره به بیمارستان

سنجه های اعتبار بخشی در زمینه مدیریت خطر حوادث و بلایا

برنامه ریزی برای حوادث و بلایا در بیمارستان و تدوین EOP

تشکیل سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی(HICS)

چگونگی هشدار اولیه در بیمارستان

طراحی و ارزشیابی مانورهای بیمارستانی

افزایش ظرفیت بیمارستانی در حوادث و بلایا

 

 

 

 زمینه های مشاوره به سازمان ها

ارزیابی خطر بلایا

تشکیل سامانه فرماندهی حادثه (ICS)

برنامه ریزی عملیاتی و ادامه کسب و کار برای حوادث، بلایا و بحران های سازمانی

برنامه ریزی اقتضایی بر اساس سناریوهای حوادث، بلایا و بحران های سازمانی

چگونگی تمرین و برگزاری مانور و نحوه ارزشیابی مانور

هشدار اولیه برای حوادث و بلایا و شناسایی جرقه های بحران های سازمانی

  

جهت اخذ شرایط مشاوره سازمان و یا بیمارستان خود با ایمیل و یا شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.

atighechian.g@gmail.com

031-37925176