جستجو:
سلامت در بلايا و فوريت ها برنامه آموزشي دوره ي دكتري تخصصي(Ph.D)رشته سلامت در بلايا و فوريت ها( مشخصات كلي، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشيابي)مصوب چهل و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكيمورخ 09/03/1389مشخصات برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي(Ph.D)رشته سلامت در بلايا و فوريت ها1-نام و تعريف رشته و مقطع مربوطه:دكتري تخصصي(Ph.D)رشته سلامت در بلايا و فوريت ها Health Emergencies Disaster (Ph.D)اين رشته، برنامه آموزشي بين رشته اي از علوم سلامت كه به تبيين مراحل چهارگانه كاهش آسيب، رشته سلامت در بلايا و فوريت هاآمادگي، پاسخ و بازيابي در بلايا و فوريت ها ( اعم از طبيعي، انسان ساخت و بيولوژيك)، با هدف حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و اجتماعي، و مديريت آن در سطوح مختلف مي پردازد.
تعداد : 1     صفحه 1 از 1