منابع آزمون سلامت در بلایا و فوریت ها:

نام درس منابع
آمار و روش تحقیق 1- کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، تالیف دکتر علی دلاور ، انتشارات دوران .
2- کتاب روش های آماری و شاخص های بهداشتی ، تالیف کاظم محمد و وارتکس نهاپتیان ، مترجم حسین ملک افضلی ، انتشارات سلمان .
مبانی سلامت در حوادث و بلایا

1-درسنامه سلامت در حوادث و بلایا

2- برنامه ملي پاسخ نظام سلامت در بلايا و فوريت ها

3- دستورالعمل ارزیابی خطر بلایا در مراکز بهداشتی درمانی نظام شبکه. تالیف علی اردلان و همکاران. آخرین ویرایش

 4- دستورالعمل ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان. تالیف علی اردلان و همکاران. آخرین ویرایش

5- دستورالعمل برنامه آمادگی بیمارستان در برابر بلایا. تالیف حمیدرضا خانکه و همکاران. آخرین ویرایش

6- مبانی مدیریت بحران، مازیار حسینی

 7-اصول و مبانی مدیریت بحران، دکتر کتایون جهانگیری

 8- کتاب مدیریت ریسک ، بحران و امنیت ، تالیف ادواردپی برودزیس ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران .

 

9-کتاب مدیریت بحران ، تالیف نرجس نظری ، مهدی صبحانی و علی احمد ، انتشارات نگاه دانش .

10-  Disaster medicine. Edited by Koenig and Schultz. Cambridge Pub. The latest edition